Polityka prywatności

Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. (dalej zwany: „Rozporządzeniem” lub „RODO”), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

EAE Elektronik Spółka z o.o.
ul. Przemyska 24d,
38-500 Sanok,

(zwana dalej także jako „Spółka”), dane kontaktowe Spółki:

tel. +48 133 067 100,
fax. +48 133 067 100,
e-mail: info@eae-elektronik.eu,
adres strony internetowej: www.eae-elektronik.pl;

Działający dotychczas w Spółce Administrator Bezpieczeństwa Informacji z dniem 25.05.2018 r. stanie się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem tym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną przetwarzania danych osobowych w Spółce, pod numerem telefonu +48 133 067 100 lub pod adresem e-mail: info@eae-elektronik.eu Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. Jeśli na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana umowa ze Spółką: a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia), b) realizacji zawartej ze Spółką umowy (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia), c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce związanych z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia), d) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia), e) dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia), f) wewnętrznych celów administracyjnych i statystycznych Spółki (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),
 2. Jeśli na dzień 25.05.2018 r. nie łączy Panią/Pana żadna umowa ze Spółką: a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Spółką (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia), b) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia), c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia), d) wewnętrznych celów administracyjnych i statystycznych Spółki (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia). W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: a) jednostki Państwowej Inspekcji Pracy, b) jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, c) właściwe Urzędy Skarbowe, d) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi z zakresu medycyny pracy, e) właściwe Powiatowe Urzędy Pracy, f) Podmioty świadczące usługi szkolenia pracowników. g) Biuro rachunkowe Bell, h) Biuro doradztwa Podatkowego TAX LONGA, i) Firma ubezpieczeniowa Polisa Życie, j) Sagitum Sp Z o.o. k) Medycyna Pracy Sanok / Rzeszów, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
 3. w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Spółką umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
 4. w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę,
 5. w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,
 6. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Spółce stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 7. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 8. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
 9. prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia,
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia,
 11. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
 12. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia, Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie, będzie nim organ będący jego następcą prawnym). Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Spółką, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Spółką. Informujemy także, że w przypadku, gdy na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana ze Spółką umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Oznacza to możliwość zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania w następujących przypadkach:a) realizacji procesu oceny zdolności do realizacji zobowiązania dla potrzeb zawarcia ze Spółką umowy i jej późniejszego wykonania, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych wskazanych przez Panią/Pana we wniosku o określony produkt lub usługę oferowanych przez Spółkę, a także informacji uzyskanych przez Spółkę w toku przeprowadzania tej oceny. W wyniku przeprowadzenia tej oceny podejmowana jest automatycznie zgoda na zawarcie umowy, odmowa jej zawarcia lub konieczność wydania przez Spółkę decyzji o charakterze indywidualnym.